Menu Podmiotowe menu ikonka

Karty Usług spraw załatwianych w Referacie Uprawnień do Kierowania Pojazdami

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

Uzyskanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowej (kod 95).

Wymiana karty kwalifikacji kierowcy.

Wydanie karty kwalifikacji kierowcy.

W przypadku gdy ważność: - prawa jazdy, - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, - świadectwa kierowcy, - legitymacji instruktora nauki jaz...

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający rok.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres nieprzekraczający roku.

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami na okres przekraczający rok.

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami na okres nieprzekraczający roku.

Profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz wydanie prawa jazdy po raz pierwszy.

Wydanie wtórnika prawa jazdy.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy wskutek przekroczenia liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Wydanie lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym.

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronie umowy...

Wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999r.

Wydanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych w nim zawartych lub zmianę terminu ważności prawa jazdy.

Uzyskanie wpisu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji (kod 95 w prawie jazdy).

  • 24 stycznia 2022

Dokonanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpie...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu