Menu Podmiotowe menu ikonka

Kontrole zewnętrzne

Jednostka kontrolująca: Urząd Kontroli Skarbowej Przedmiot kontroli: Kontrola gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym prawidłowość wykonywania obow...

Jednostka kontrolująca: Komisja Rewizyjna Przedmiot kontroli: 1.Przygotowanie naboru do szkół na rok szkolny 2014/2015 2.Realizacja projektu Park Naukowo-Technologiczny  

Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli Przedmiot kontroli: Kontrola wykonywania przez starostów obowiązków wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska  

Jednostka kontrolująca: Wojewoda Podkarpacki Przedmiot kontroli: Kontrola problemowa realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

Jednostka kontrolująca: Wojewoda Podkarpacki Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2013r. z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie L...

Jednostka kontrolująca: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Przedmiot kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspekt...

Jednostka kontrolująca: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartogra...

Jednostka kontrolująca: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawidłowości kontroli i przyjęcia do zasobu operatu nr ewid. 712730...

Jednostka kontrolująca: Podkarpacki Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Przedmiot kontroli: Kontrola sanitarna kuchni, kuchenek oddziałowych, działu farmacji szpitalnej  SP ZZOZ San...

Jednostka kontrolująca: Podkarpacki Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Przedmiot kontroli: Zakres stanu sanitarnego i porządkowego DPS w Górnie.  

Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Przedmiot kontroli: Wykorzystanie środków dotacji z budżetu państwa przekazanych jednostkom samorządu  terytorialnego w 2013 r...

Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Rzeszowie  Przedmiot kontroli: Kontrola archiwum zakładowego a w szczególności dokumentacja dotycząca wywłaszczeń nieruchomości.