Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału Rozwoju

Do zadań Wydziału z zakresu inwestycji należy:
 1. zlecanie opracowania dokumentacji dotyczącej inwestycji realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie z wyłączeniem inwestycji drogowych,
 2. przygotowywanie propozycji wniosków o środki pomocowe krajowe dla prowadzonych inwestycji,
 3. opracowanie wniosków o środki pomocowe krajowe, prowadzenie ich bieżących i końcowych rozliczeń,
 4. kompleksowe przygotowywanie procesów inwestycyjnych, w tym uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskiwanie dodatkowych opinii, uzgodnień i decyzji, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę oraz kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,
 5. zawieranie umów na zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych
 6. nadzorowanie i koordynowanie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych poprzez m.in.:
  • organizowanie nadzoru inwestorskiego,
  • koordynowanie na bieżąco przebiegu procesu inwestycyjnego,
  • organizowanie i uczestnictwo w częściowych lub końcowych odbiorach technicznych prowadzonych inwestycji,
  • rozliczanie rzeczowe i finansowe prowadzonych inwestycji,
 7. przekazywanie do użytkowania wykonanych obiektów inwestycyjnych na rzecz właściwego podmiotu,
 8. udział w pracach samorządów lokalnych dotyczących planowania przestrzennego,
 9. opracowywanie wniosków o wydanie decyzji będących załącznikami do wniosków o środki inwestycyjne,
 10. kontrole zadań inwestycyjnych zlecone przez Zarząd Powiatu celem nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych dotacji w jednostkach opieki społecznej nie będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Rzeszowskiego,
 11. opracowywanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych, w tym inwestycji finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Do zadań Wydziału z zakresu strategii należy:
 1. koordynacja działań związanych z opracowaniem lub aktualizacją strategii rozwoju Powiatu,
 2. monitorowanie realizacji strategii rozwoju Powiatu.
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Wytworzył: Józefa Kuc 2018-03-29
Opublikował w BIP: Marek Zięba 2018-07-18 14:34:55
Modyfikował: Marek Zięba 2018-07-18 14:34:55
Liczba wyświetleń: 3358
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-18 14:34:55 Utworzono treść Marek Zięba Szukaj
        Porównaj