Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska wykonuje zadania z zakresu następujących przepisów:

1. prawa ochrony środowiska ,

2. prawa wodnego,

3. ustawy o rybactwie śródlądowym,

4. ustawy o lasach,

5. ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

6. ustawy o ochronie przyrody,

7. prawa łowieckiego,

8. prawa geologicznego i górniczego,

9. ustawy o odpadach,

10. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,

11. ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji .

 

W szczególności Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska wykonuje wymienione niżej zadania.

 

I. Z zakresu prawa ochrony środowiska :
1) stwierdzanie obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
2) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia, wymiany gruntów lub podziału gruntów,
3) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
4) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach podlegających udostępnieniu (w zakresie wynikającym z zadań prowadzonych przez Wydział),
5) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (w zakresie wynikającym z zadań prowadzonych przez Wydział),
6) prowadzenie okresowych badań gleby i ziemi,
7) przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach ograniczenia lub zakresu używania jednostek pływających lub niektórych rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących jeżeli jest to konieczne do zapewnienia warunków akustycznych na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych,
8) sporządzanie map akustycznych dla oceny stanu akustycznego środowiska,
9) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu  w sprawach programów działań, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego na terenach, dla których dokonywana będzie ocena stanu akustycznego środowiska,
10) przyznawanie odszkodowań w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska,
11) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
12) wydawanie decyzji o obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki wynikające bezpośrednio z ustawy, jeżeli pomiary wykazały przekroczenie standardów emisyjnych,
13) ustalenie obowiązków w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji dla których nie jest wymagane pozwolenie na emisję zanieczyszczeń  do powietrza,
14) wydawanie, cofanie i ograniczanie oraz wygaszanie pozwoleń na :
- wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
w związku z eksploatacją instalacji emisję taką powodujących,
17) wydawanie pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie instalacji, których funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
18) nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziaływującego na środowisko obowiązku  ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia do stanu właściwego,
19)  przenoszenia na zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do instalacji praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji,
20) nakładanie w drodze decyzji obowiązków sporządzania przeglądu ekologicznego przez prowadzący instalacje podmiot korzystający ze środowiska w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
21)współdziałanie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz ocen oddziaływania na obszary Natura 2000,
22) współdziałanie z Wydziałem Budownictwa i Architektury w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz ocen na obszary Natura 2000.


II.  Z zakresu prawa wodnego :
1) ustalenie i zmiana linii brzegowej,
2) wydawanie decyzji o ustaleniu stref ochronnych ujęć wody,
3) nakazanie przywrócenia do stanu poprzedniego na koszt tego, kto wykonał roboty lub czynności, które mogą utrudniać ochronę przed powodzią,
4) przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach powszechnego korzystania innego niż przewiduje ustawa,
5) wydawanie decyzji ustalających strefę ochronną urządzeń pomiarowych służb państwowych,
6) wydawanie, zmiana, cofnięcie i ograniczenie pozwoleń wodnoprawnych na:
a) szczególne korzystanie z wód,
b) regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających wód, mających wpływ na warunki przepływu wody,
c) wykonanie urządzeń wodnych,
d) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
e) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
f) piętrzenie wody podziemnej,
g) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
h) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
i) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego poza przypadkami gdy dotyczy to terenów zamkniętych albo korzystanie z wód jest związane z przedsięwzięciami zaliczonymi do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko wynika z prawa ochrony środowiska,
7) zatwierdzanie statutu spółki wodnej,
8) wydawanie  decyzji w zakresie włączenia  zainteresowanego zakładu do spółki,
9) występowanie do organów spółki o podwyższenie wysokości składek i innych świadczeń oraz podwyższanie wysokości składek i innych świadczeń w drodze decyzji, jeżeli spółka wodna zajmująca się utrzymaniem urządzeń wykonanych przy udziale środków publicznych mimo wystąpienia starosty nie podjęła odpowiedniej uchwały,
10) wydawanie decyzji ustalających wysokość i rodzaj świadczeń dla osób, które nie są członkami spółki wodnej a odnoszą korzyści z urządzeń spółki  lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona,
11) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
12) orzeczenie w drodze decyzji o ważności lub nieważności uchwał spółek wodnych,
13) wydawanie decyzji w sprawie rozwiązania zarządu spółki,
14) wydawanie decyzji w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego spółki wodnej,
15) wydawanie decyzji w sprawie rozwiązania spółki wodnej,
16) wyznaczanie likwidatora do rozwiązania spółki wodnej i ustalenie dla niego wysokości wynagrodzenia,
17) występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego, 
18) podział kosztów utrzymania wód przez zakłady, które przez wprowadzanie ścieków do wód lub urządzeń wodnych albo inny sposób przyczyniły się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód w przypadku gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
19) wzywanie zakładów do usuwania zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej w wyniku których może powstać stan zagrożenia życia i zdrowia ludzi albo zwierząt bądź środowiska,
20) wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej powodujących zagrożenie życia i zdrowia ludzi albo zwierząt bądź środowiska oraz wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymującej działalności,
21) wydawanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania za :
a) szkody poniesione w związku z wprowadzeniem w strefie ochronnej zakazów, nakazów oraz ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód,
b) szkody powstałe w trakcie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
c) szkody poniesione w związku z udostępnieniem gruntu na potrzeby budowy urządzeń pomiarowych służb państwowych oraz w związku z wprowadzeniem w strefie ochronnej urządzeń służb państwowych zakazów, nakazów lub ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód,
d) cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na interes ludności, ochrony środowiska  lub ważne względy gospodarcze,
22) nakładanie w drodze decyzji obowiązku usunięcia urządzeń wodnych lub innych obiektów w przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
23) orzekanie o przeniesieniu prawa własności do urządzenia wodnego na właściciela wody w przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego jeżeli jest to niezbędne do kształtowania zasobów wodnych,
24)  przeprowadzanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych;
25) zatwierdzenie instrukcji utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.


III. Z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym :
1) wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego;
2) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych;
3) prowadzenie rejestracji sprzętu, służącego do połowu ryb;
4) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie – w uzgodnieniu z właściwymi organami.


IV. Z zakresu ustawy o lasach:
1) nadzór  nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2) określenie w drodze decyzji zadań właścicieli lasów w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów,
3) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
4) przyznanie środków na zalesienie gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym palnie zagospodarowanie przestrzennego,
5) wydawanie decyzji uznającej las za ochronny lub pozbawiającej go tego charakteru,
w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
6) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu,
7) wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.


V. Z zakresu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:
1) wypłacanie ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej,
2) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych, jeżeli uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia,
3) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych.


VI. Z zakresu ustawy o ochronie przyrody
1) prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
2) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gmin, pobieranie opłat w w/w przypadkach oraz wymierzanie kar przewidzianych w ustawie.


VII. Zadania z zakresu prawa łowieckiego:
1) wyrażanie zgody na płoszenie, chwytanie, ranienia i zabijanie zwierzyny – poza polowaniami i odłowami przyrodniczo – krajoznawczych,
2) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
3) wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych – na wniosek Polskiego Związku łowieckiego i po zasięgnięciu opinii zarządu gminy,
4) wydawanie, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowickim, decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę.


VIII. Z zakresu prawa geologicznego i górniczego :
1) udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych
2) udzielanie  koncesji na wydobycie kopalin pospolitych,
3) zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
4) nadzór nad prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
5) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
6) prowadzenie nadzoru koncesyjnego nad prowadzoną eksploatacją (kontrola warunków określonych w decyzji koncesyjnej, kontrola prawidłowości naliczania opłat eksploatacyjnych),
7) ustalanie opłat za wydobycie kopalin z rażącym naruszeniem koncesji,
8) ustalanie opłat za działalność prowadzoną bez wymaganej koncesji,
9) bilansowanie zasobów wód podziemnych,
10) bilansowanie zasobów kopalin,
11) przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych,
12) uzgadnianie wniosków projektowych z organami samorządu terytorialnego,
13) uzgadnianie wniosków koncesyjnych z organami samorządu terytorialnego,
14) uzgadnianie granic obszarów i terenów górniczych z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego,
15) współdziałanie z Rejestrem Obszarów Górniczych,
16) prowadzenie archiwum geologicznego.


IX. Z zakresu ustawy o odpadach :
1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w ilości powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów rocznie innych niż niebezpieczne,
2) zatwierdzanie programów  gospodarki odpadami niebezpiecznymi w przypadku wytwarzania poniżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie,
3) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz ich przekazywanie Marszałkowi Województwa i organom gmin w przypadku wytwarzania
od 5 do 5 tysięcy ton rocznie,
4) wydawanie decyzji wstrzymujących działalność wytwórcy odpadów w przypadku naruszenia ustawy przez wytwórcę,
5) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z odzyskiem, unieszkodliwianiem, zbieraniem i transportem odpadów,
6) wydawanie decyzji dla zarządzających składowiskami odpadów do przedłożenia przeglądu ekologicznego,
7) wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowisk,
8) wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na składowiskach pierwotnie do tego nieprzeznaczonych,
9) wydawanie decyzji  na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
10) przyjmowanie informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, w zakresie odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej,
11) w sprawach z zakresu powstania odpadów z wypadków:
- nakładanie określonych obowiązków na wytwórcę tych odpadów,
- gospodarowanie odpadami w przypadkach określonych w ustawie,
- wnioskowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków,
12) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.


X. Z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.


XI. Zadania z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
1) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów, po uzgodnieniu z wojewodą. 


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Wytworzył: Jan Jodłowski 2011-05-24
Opublikował w BIP: Anna Owczarska 2011-05-24 13:25:04
Modyfikował: Anna Owczarska 2011-05-24 13:26:34
Liczba wyświetleń: 7959
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2011-05-24 13:26:34
  • Zmieniono treść dokumentu
Anna Owczarska Szukaj
2011-05-24 13:25:54
  • Zmieniono treść dokumentu
Anna Owczarska Szukaj
2011-05-24 13:25:04 Utworzono treść Anna Owczarska Szukaj
        Porównaj