Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału Geodezji

Do zadań Wydział Wydziału:

1. Wydziałem Geodezji kieruje Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy, który nadzoruje jednocześnie pracę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie.

2. Do zadań Wydziału należy:

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zezwolenia na wyłączenie z produkcji użytków rolnych,

 2. określanie wysokości należności i opłat rocznych dla osób, które uzyskały zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolnej,

 3. nakładanie obowiązku zdjęcia i wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby oraz torfowisk,

 4. wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi zalesienie, zadrzewienie bądź zakrzewienie gruntów lub założenie na nich trwałych użytków zielonych oraz decyzji przyznających właścicielowi odszkodowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za szkody wynikające z  wykonania tego nakazu,

 5. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie:

 1. obszaru gruntów wyłączonych,

 2. ustalonych należności, opłat rocznych i innych oraz dochodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

 3. wielkości obszarów i położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,

 4. wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

 5. istniejących zasobów i eksploatacji złóż torfów,

 1. opiniowanie zmian w miejscowych planach ogólnego zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 2. wydawanie decyzji klasyfikacyjnych o zmianie użytku rolnego na leśny,

 3. prowadzenie postępowania o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

 4. prowadzenie rejestru map gleb pochodzenia organicznego.

 5. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w sprawach ochrony gruntów rolnych,

 6. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne, ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

 7. przenoszenie własności działki pod budynkami na rzecz właścicieli tych budynków, ustalanie wielkości działki,

 8. przenoszenie własności działek dożywotniego użytkowania przejętych na Skarb Państwa na rzecz osób uprawnionych a po ich śmierci na rzecz ich zstępnych oraz działek zabudowanych budynkami przejętych na Skarbu Państwa wraz z tymi budynkami na rzecz osób uprawnionych, a po ich śmierci na rzecz ich zstępnych,

 9. regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,

 10. prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,

 11. składanie wniosków do sądu o ujawnienie nowego stanu posiadania po pracach scaleniowych i wymiennych.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Wytworzył: Wiesław Rzym 2020-03-06
Opublikował w BIP: Iwona Zawadzka 2020-03-06 11:30:00
Modyfikował: Iwona Zawadzka 2020-03-06 11:37:47
Liczba wyświetleń: 3706
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-03-06 11:37:47
 • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2020-03-06 11:31:19
 • Zmieniono tytuł dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2020-03-06 11:30:51 Utworzono treść Iwona Zawadzka Szukaj
        Porównaj