Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału Budownictwa i Architektury

Do zadań Wydziału Budownictwa i Architektury należy:
 

1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a)zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie dóbr kultury,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno–budowlanych z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska, prawa wodnego i ochrony gruntów rolnych,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e)stosowania wyrobów  budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
f) udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. w zakresie:
a) zatwierdzanie projektów zagospodarowania,
b) zatwierdzania projektów budowlanych,
c) wydawania pozwoleń na budowę,
d) wydawanie pozwoleń na rozbiórki,
3) prowadzenie ujednoliconej ewidencji wydawanych pozwoleń na budowę,
4)kontrola posiadanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
5) wydawanie zaświadczeń o odrębności lokali,
6) udzielanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
7)nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
8)przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, w tym o zmianie sposobu użytkowania obiektu,
9) stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia na budowę,
10) wydawanie dzienników budów,
11) przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji – pozwoleń na budowę wraz
 z dokumentacją, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
12)uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
13) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i organami kontroli,
a)uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych,
b) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli,
14) przyjmowanie i przekazywanie do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych sieci, wykonanych niezgodnie z uzgodnionym projektem,
15) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska tut. Starostwa w sprawach wydawanych pozwoleń na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz współdziałanie z Wojewodą Podkarpackim w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
16) współdziałanie z Wojewódzką Służbą Ochrony Zabytków w sprawach opiniowania rozwiązań projektowych przy obiektach zabytkowych i położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
17) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych Powiatu.
    Z zakresu ochrony dóbr kultury:
1)wnioskowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis ruchomych, nieruchomych dóbr kultury oraz kolekcji do rejestru zabytków,
2) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów,
3)określanie warunków działalności budowlanej na terenie zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, zarządzanie usunięcia, uporządkowania albo przebudowy poszczególnych budynków lub wydawanie innych stosownych zarządzeń – ze względu na ich ochronę,
4) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przez osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne przedmiotu posiadającego cechy zabytku,
5) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska i zawiadamianie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,
6)wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia w razie uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub wywiezienia dobra kultury bez zezwolenia za granicę, bądź też nie zapewnienia dobru kultury, pomimo wezwania ze strony służby konserwatorskiej,  należytych warunków konserwacji – aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa.
    Z zakresu przygotowania inwestycji drogowych:
1) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,

W Wydziale prowadzony jest rejestr wydawanych pozwoleń na budowę; rejestr zgłoszeń budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych; rejestr zgłoszeń budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane; rejestr zgłoszeń budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2; rejestr przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych; rejestr zgłoszeń dot. instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku.


Podmiot publikujący: Wydział Budownictwa i Architektury
Wytworzył: Andrzej Tur 2022-02-10
Opublikował w BIP: Edyta Ziobro 2022-02-10 08:35:55
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Andrzej Tur 2022-02-10 08:00:00
Liczba wyświetleń: 1038
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-10 08:34:50 Dodano dokument Edyta Ziobro Szukaj
2022-02-10 08:34:36 Dodano podgląd dokumentu Edyta Ziobro Szukaj
        Porównaj