Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr

Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektora

      w Wydziale Organizacji i Kadr


    1. Wymagania niezbędne:
        a) obywatelstwo polskie,
        b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
        c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
        d) nieposzlakowana opinia,
        e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
        f) wykształcenie wyższe,
        g) co najmniej roczny staż pracy w jednostkach administracji publicznej,
        h) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, 
        i) znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
        j) znajomość przepisów ustawy o Prawo pocztowe,
        k) znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi pocztowej,
        l) znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego,

    2. Wymagania dodatkowe:
        a) obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego,
        b) zdyscyplinowanie, dokładność, systematyczność, terminowość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność planowania pracy, 
        c) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,  odporność na stres.

    3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
    a) Obsługa Kancelarii Ogólnej Starostwa w zakresie ekspedycji przesyłek, w tym w szczególności:
    • rejestracja i wysyłka w rejestrze korespondencji wychodzącej (RKW) przesyłek ekonomicznych, priorytetowych, poleconych, kurierskich, paczek, itp. krajowych i zagranicznych zgodnie z wymogami operatorów pocztowych, 
    • współpraca z firmami świadczącymi usługi pocztowe i kurierskie; reklamowanie nieprawidłowo wykonanych usług,
    • kontrola wystawionych faktur przez firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie (kontrola zgodności opłat i ilości wykonanych przesyłek),
    • prowadzenie statystyki w zakresie wysłanej korespondencji – w systemie miesięcznym.
    b) Obsługa Kancelarii Ogólnej Starostwa w zakresie przyjmowania przesyłek, w tym w szczególności:
    • przyjmowanie i rozdział korespondencji, przesyłek oraz dokumentów zewnętrznych  na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,
    • rejestracja korespondencji przychodzącej (RKP) w elektronicznym systemie obiegu dokumentów zgodnie z procedurami wykonywania czynności kancelaryjnych obowiązującymi w Starostwie,
    • wydawanie korespondencji i przesyłek pracownikom Urzędu.
    c) Zaopatrywanie kancelarii w druki, materiały biurowe oraz inne materiały niezbędne do jej funkcjonowania. 
    d) Prowadzenie ewidencji wystawionych delegacji podróży służbowych oraz wydanych biletów komunikacji.
    e) Bieżąca współpraca w wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
    f) Prowadzenie z należytą starannością, rzeczowym wykazem akt i instrukcją kancelaryjną dokumentacji związanej z zakresem obowiązków.
    g) Samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych celem wprowadzania innowacji 
w pracy.
    h) Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
    i) Pełnienie zastępstwa na stanowisku pracy wyznaczonym przez przełożonego,
    j) Łączenie rozmów telefonicznych,
    k) Obsługa kalendarza spotkań Sekretarza Powiatu. 

    4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
        a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
        b) praca w budynku na IV piętrze z dostępną windą,
        c) praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie.

    5. Wymagane dokumenty:
        a) list motywacyjny,
        b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1),
        c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
        d) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres czynności, opinia z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego,
        e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
        f) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
        g) kserokopie posiadanych referencji lub opinii,
        h) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór – załącznik nr 2),
        i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór – załącznik nr 2),
        j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2),
        k) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór – załącznik nr 2),
        l) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (wzór – załącznik nr 3),
        m) kserokopia  dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudniania osób niepełnosprawnych.

    6. Dodatkowe informacje:
    • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%. 
    • Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
    • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pok. 449a 
lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 8/2022”  w terminie do dnia
8 sierpnia 2022r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.
    • Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
    • List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem. 
    • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
    • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie
i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

KLAUZULA INFKLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
    1) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko podinspektora jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
tel. 17 867-14-51, email:starostwo@powiat.rzeszowski.pl,
    2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  poprzez email: rodo@powiat.rzeszowski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.      z późn.zm. oraz art. 6 ust.1, 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ze zm.
    4) dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru,
    5) dane osobowe zawarte w ofercie konkursowej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
    6) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania,
    7) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania,
    8) kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    9) podanie danych osobowych innych niż wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, 
    10) odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz  podmioty współpracujące ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Aldona Kustra zamieszkała w Rzeszowie.

Uzasadnienie:

Posiadana wiedza merytoryczna i prezentowane umiejętności oraz cechy osobowości w/w uzyskały akceptację organu prowadzącego nabór, gdyż zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku, którego dotyczył nabór. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Aldona Kustra spełnia wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w konkursie ofert.


Rzeszów, 12.08.2022r.
 

Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Andrzej Barnat 2022-07-28
Opublikował w BIP: Iwona Zawadzka 2022-07-28 11:05:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Jacek Doroba 2022-07-28 00:00:00
Modyfikował: Iwona Zawadzka 2022-08-12 07:19:50
Liczba wyświetleń: 646
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-08-12 07:19:50 Zmieniono zawartość dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-08-12 07:19:50 Dodano pliki Iwona Zawadzka Szukaj
2022-07-28 11:03:46 Dodano dokument Iwona Zawadzka Szukaj
2022-07-28 11:01:18 Dodano podgląd dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
        Porównaj