Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr

Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15

OGŁASZA NABÓR
NA  STANOWISKO PRACY
Podinspektora

        w  Wydziale  Organizacji  i  Kadr

    1. Wymagania niezbędne:
        a) obywatelstwo polskie,
        b) pełna zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
        c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
        d) nieposzlakowana opinia,
        e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
        f) wykształcenie wyższe magisterskie,
        g) co najmniej 3-letni staż pracy w formie zatrudnienia lub stażu na podobnym stanowisku 
w administracji publicznej,
        h) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
        i) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, 
        j) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

    2. Wymagania dodatkowe:
        a) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego oraz urządzeń biurowych (ksero, skaner, fax),
        b) umiejętność redagowania pism urzędowych oraz stosowania przepisów prawnych,
        c) znajomość zadań powiatu realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Rzeszowie,
        d) znajomość elektronicznego systemu obiegu dokumentów przeznaczonego dla administracji publicznej,
        e) zdyscyplinowanie, samodzielność, terminowość, dokładność, systematyczność,
        f) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, podejmowania decyzji oraz odporność na stres.

    3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
    1) obsługa kancelaryjna Starosty i członków Zarządu,
    2) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Starosty i Członków Zarządu oraz przekazywanie po dekretacji do kancelarii urzędu,
    3) przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk merytorycznych,
    4) udzielanie informacji o zakresie zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu i komórki organizacyjne Starostwa,
    5) obsługa narad organizowanych przez Starostę i Członków Zarządu Powiatu,
    6) organizacja i prowadzenie terminarza spotkań, 
    7) łączenie rozmów telefonicznych,
    8) prowadzenie rejestru interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków w godzinach przyjęć,
    9) rozdział wpływających do Starostwa dzienników, czasopism i periodyków,
    10) realizacja innych zadań związanych z obsługą sekretariatu należących do zakresu działania Wydziału Organizacji i Kadr zleconych przez Dyrektora Wydziału.

    4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
        a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
        b) praca w budynku na IV piętrze z dostępną windą,
        c) praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie.

    5. Wymagane dokumenty:
        a) list motywacyjny,
        b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1),
        c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
        d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na podobnym stanowisku
w administracji publicznej np. zakres czynności, opinia z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego,
        e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
        f) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
        g) kserokopie posiadanych referencji lub opinii,
        h) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór – załącznik nr 2),
        i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór – załącznik nr 2),
        j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2),
        k) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór – załącznik nr 2),
        l) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (wzór – załącznik nr 3),
        m) kserokopia  dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność -  w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudniania osób niepełnosprawnych.

    6. Dodatkowe informacje:
    • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%. 
    • Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
    • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Kancelarii Urzędu w pok. 451 lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 4/2022”  w terminie do dnia 20 maja 2022r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.
    • Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
    • List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem. 
    • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
    • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie
i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
    1) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko podinspektora jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
tel. 17 867-14-51, email:starostwo@powiat.rzeszow.pl,
    2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  poprzez email: rodo@powiat.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.      z późn.zm. oraz art. 6 ust.1, 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ze zm.
    4) dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru,
    5) dane osobowe zawarte w ofercie konkursowej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
    6) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania,
    7) kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    8) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie,
    9) odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz  podmioty współpracujące ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Dziewa zamieszkała w Trzebusce.

Uzasadnienie:

Posiadana wiedza merytoryczna i prezentowane umiejętności oraz cechy osobowości w/w uzyskały akceptację organu prowadzącego nabór, gdyż zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań 
na stanowisku, którego dotyczył nabór. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała,
że Pani Magdalena Dziewa spełnia wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w konkursie ofert.


Rzeszów, 24.05.2022r.
 

Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2022-05-06
Opublikował w BIP: Iwona Zawadzka 2022-05-06 12:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Jacek Doroba 2022-05-06 12:00:00
Modyfikował: Iwona Zawadzka 2022-05-24 09:03:17
Liczba wyświetleń: 502
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-24 09:03:17 Zmieniono zawartość dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-05-24 09:01:15 Zmieniono zawartość dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-05-24 08:57:36 Dodano pliki Iwona Zawadzka Szukaj
2022-05-06 11:58:20 Dodano dokument Iwona Zawadzka Szukaj
2022-05-06 11:56:33 Dodano podgląd dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-05-06 11:56:31 Aktualizacja Iwona Zawadzka Szukaj
        Porównaj