Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr

Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektora
w Wydziale Organizacji i Kadr

1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
f)    wykształcenie wyższe o kierunku prawo, administracja, ekonomia lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe o kierunku kadry i płace,
g)    co najmniej 2,5-letni staż pracy w formie zatrudnienia lub stażu na podobnym stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych,
h)    znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie wynagrodzeń,
i)    znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
j)    znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
k)    znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
l)    znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość programów finansowo - księgowych,
b)    obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego,
c)    zdyscyplinowanie, komunikatywność, łatwość podejmowania decyzji, samodzielność, terminowość, dokładność, systematyczność,
d)    łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,  odporność na stres.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a)    Kompletowanie, aktualizowanie i sporządzanie niezbędnej dokumentacji dla ustalenia wynagrodzeń, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, sporządzanie list płac 
i potrąceń z wynagrodzenia dla Starostwa Powiatowego.
b)    Sporządzanie list wypłat na podstawie zatwierdzonych rachunków wystawionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.
c)    Sporządzanie przelewów płacowych w obowiązujących terminach.
d)    Sporządzanie rozliczeń oraz niezbędnych deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
e)    Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i sporządzanie deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
f)    Rozliczanie z Powiatowym Urzędem Pracy refundacji wynagrodzeń i składek ZUS zgodnie
z zawartymi umowami.
g)    Prowadzenie spraw związanych z wnioskami emerytalno – rentowymi w zakresie wynagrodzeń.
h)    Sporządzanie list diet dla radnych powiatu.
i)    Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłków.
j)    Wystawianie, na wniosek pracownika, zaświadczeń o wysokości zarobków.
k)    Sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji w zakresie prowadzonych spraw.
l)    Weryfikacja sald do bilansu.
m)    Sporządzanie zestawień kontrolnych /KDR/ z zakresu prowadzonych spraw, w okresie badania bilansu. 
n)    Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
o)    Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji księgowej oraz przekazywanie do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
b)    praca w budynku na IV piętrze z dostępną windą,
c)    praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie.

5.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1),
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
d)    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres czynności, opinia z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego,
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
f)    kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
g)    kserokopie posiadanych referencji lub opinii,
h)    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór – załącznik nr 2),
i)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór – załącznik nr 2),
j)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2),
k)    oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór – załącznik nr 2),
l)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (wzór – załącznik nr 3),
m)    kserokopia  dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudniania osób niepełnosprawnych.


6.    Dodatkowe informacje:
•    W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%. 
•    Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
•    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pok. 449a 
lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 8/2021”  w terminie do dnia
1 października 2021r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.
•    Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
•    List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem. 
•    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
•    Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie
i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)    administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko podinspektora jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
tel. 17 867-14-51, email:starostwo@powiat.rzeszow.pl,
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  poprzez email: rodo@powiat.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
3)    dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz 9 ust. 2 lit. 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm. oraz art. 6 ust.1, 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ze zm.
4)    dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisach prawa,
5)    dane osobowe zawarte w ofercie konkursowej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6)    kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania,
7)    kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8)    podanie danych osobowych innych niż wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, 
9)    odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz  podmioty współpracujące ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Podinspektor
w  Wydziale Organizacji i Kadr


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Sabina Potoczny zamieszkała w Lubeni.

Uzasadnienie:

Posiadana wiedza merytoryczna i prezentowane umiejętności oraz cechy osobowości w/w uzyskały akceptację organu prowadzącego nabór, gdyż zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku, którego dotyczył nabór. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Sabina Potoczny spełnia wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w konkursie ofert.


Rzeszów, 07.10.2021r.

Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2021-09-20
Opublikował w BIP: Iwona Zawadzka 2021-09-20 13:20:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Jacek Doroba 2021-09-20 00:00:00
Modyfikował: Paulina Osiniak 2021-10-07 13:38:16
Liczba wyświetleń: 1572
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-10-07 13:38:16 Zmieniono zawartość dokumentu Paulina Osiniak Szukaj
2021-10-07 13:37:00 Zmieniono zawartość dokumentu Paulina Osiniak Szukaj
2021-10-07 13:37:00 Dodano pliki Paulina Osiniak Szukaj
2021-09-21 11:06:33 Zmieniono zawartość dokumentu Paulina Osiniak Szukaj
2021-09-21 10:49:45 Zmieniono zawartość dokumentu Paulina Osiniak Szukaj
2021-09-21 10:46:58 Zmieniono zawartość dokumentu Paulina Osiniak Szukaj
2021-09-21 10:46:58 Zmieniono osobę publikującą dokument Paulina Osiniak Szukaj
2021-09-20 13:22:20 Zmieniono datę udostępnienia dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2021-09-20 13:22:20 Zmieniono osobę publikującą dokument Iwona Zawadzka Szukaj
2021-09-20 13:07:05 Dodano dokument Iwona Zawadzka Szukaj
2021-09-20 13:00:13 Aktualizacja Iwona Zawadzka Szukaj
2021-09-20 13:00:13 Aktualizacja Iwona Zawadzka Szukaj
2021-09-20 13:00:13 Aktualizacja Iwona Zawadzka Szukaj
2021-09-20 13:00:13 Aktualizacja Iwona Zawadzka Szukaj
        Porównaj