Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu - Zamiejscowy Referat Komunikacji, Dróg i Transportu w Sokołowie Małopolskim

Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15

OGŁASZA NABÓR
NA  STANOWISKO PRACY
Podinspektora
     w  Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu – 
Zamiejscowy Referat Komunikacji, Dróg i Transportu w Sokołowie Małopolskim

1.    Wymagania niezbędne:
a)   obywatelstwo polskie,
b)   pełna zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)   nieposzlakowana opinia,
e)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
f)   wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub administracja,
g)   co najmniej trzymiesięczny staż pracy w formie zatrudnienia lub stażu na podobnym stanowisku w administracji publicznej,
h)   znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
i)   znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
j)   znajomość przepisów ustawy o kierujących pojazdami,
k)   znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw dotyczących wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość programu CEPiK 2.0, 
b)    obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego,
c)    zdyscyplinowanie, komunikatywność, samodzielność, terminowość, dokładność, systematyczność,
d)    kreatywność, łatwość podejmowania decyzji,
e)    łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,  odporność na stres.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a)  wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
b)  wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, 
c)  przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych,
d)  wydawanie wtórników praw jazdy,
e)  wymiana praw jazdy z urzędu,
f)  dokonywanie w prawach jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie przez kierowcę kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
g)  kierowanie na badania lekarskie,
h)  kierowanie na badania psychologiczne,
i)  kierowanie na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji do kierowania,
j)  zatrzymywanie praw jazdy,
k)  zwracanie zatrzymanych praw jazdy,
l)  cofanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
m) przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
n)  wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
o)  tworzenie profilu kandydata na kierowcę,
p)  kierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
b)    praca w Zamiejscowym Referacie Komunikacji, Dróg i Transportu w Sokołowie Małopolskim, ul. Rzeszowska 29a, 36-050 Sokołów Młp., parter,
c)    praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie.

5.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1),
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres czynności, opinia z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego,
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
f)     kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
g)    kserokopie posiadanych referencji lub opinii,
h)    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór – załącznik nr 2),
i)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór – załącznik nr 2),
j)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2),
k)    oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór – załącznik nr 2),
l)     oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (wzór – załącznik nr 3),
m)    kserokopia  dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudniania osób niepełnosprawnych.

6.    Dodatkowe informacje:
    W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%. 
    Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
•    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pok. 449a lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 7/2021”  w terminie do dnia 23 lipca 2021r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.
•    Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
•    List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 
•    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
•    Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)    administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko podinspektora jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 17 867-14-51, email:starostwo@powiat.rzeszow.pl,
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  poprzez email: rodo@powiat.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
3)    dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm. oraz art. 6 ust.1, 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ze zm.
4)    dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisach prawa,
5)    dane osobowe zawarte w ofercie konkursowej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6)    kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania,
7)    kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8)    podanie danych osobowych innych niż wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, 
9)    odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz  podmioty współpracujące ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Podinspektor
w  Wydziale Komunikacji Dróg i Transportu
Zamiejscowy Referat Komunikacji, Dróg i Transportu w Sokołowie Małopolskim

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Gatak zamieszkała w Sokołowie Małopolskim.

Uzasadnienie:

Posiadana wiedza merytoryczna i prezentowane umiejętności oraz cechy osobowości w/w uzyskały akceptację organu prowadzącego nabór, gdyż zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku, którego dotyczył nabór. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Katarzyna Gatak spełnia wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w konkursie ofert.


Rzeszów, 23.08.2021r.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Wytworzył: Andrzej Barnat 2021-07-13
Opublikował w BIP: Paulina Osiniak 2021-07-13 13:30:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Semira Kaniuczak 2021-07-13 00:00:00
Modyfikował: Iwona Zawadzka 2022-03-31 09:58:14
Liczba wyświetleń: 651
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-03-31 09:58:14 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Iwona Zawadzka Szukaj
2022-03-31 09:58:14 Dodano pliki Iwona Zawadzka Szukaj
2022-03-30 11:20:37 Usunięto plik Iwona Zawadzka Szukaj
2021-08-24 08:36:12 Zmieniono zawartość dokumentu Paulina Osiniak Szukaj
2021-08-24 08:36:12 Dodano pliki Paulina Osiniak Szukaj
2021-07-13 13:53:26 Zmieniono miejsce podpięcia w menu Paulina Osiniak Szukaj
2021-07-13 13:45:24 Zmieniono datę udostępnienia dokumentu Paulina Osiniak Szukaj
2021-07-13 13:29:11 Dodano dokument Paulina Osiniak Szukaj
2021-07-13 13:29:11 Dodano podgląd dokumentu Paulina Osiniak Szukaj
2021-07-13 13:21:19 Aktualizacja Paulina Osiniak Szukaj
2021-07-13 13:21:19 Aktualizacja Paulina Osiniak Szukaj
2021-07-13 13:21:19 Aktualizacja Paulina Osiniak Szukaj
2021-07-13 13:21:19 Aktualizacja Paulina Osiniak Szukaj
        Porównaj