Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu - Zamiejscowy Referat Komunikacji, Dróg i Transportu w Sokołowie Małopolskim

Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY
Podinspektora
     w  Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu – 
Zamiejscowy Referat Komunikacji, Dróg i Transportu w Sokołowie Małopolskim

    1. Wymagania niezbędne:
        a) obywatelstwo polskie,
        b) pełna zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
        c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
        d) nieposzlakowana opinia,
        e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
        f) wykształcenie wyższe,
        g) co najmniej trzymiesięczny staż pracy w formie zatrudnienia lub stażu na podobnym stanowisku w administracji publicznej,
        h) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
        i) znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
        j) znajomość przepisów ustawy o kierujących pojazdami,
        k) znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw dotyczących wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,

    2. Wymagania dodatkowe:
        a) znajomość programu CEPiK 2.0, 
        b) obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego,
        c) zdyscyplinowanie, komunikatywność, łatwość podejmowania decyzji, samodzielność, terminowość, dokładność, systematyczność,
        d) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,  zdolności negocjacyjne, odporność na stres, umiejętność planowania pracy, wysoka kultura osobista.

    3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
    a) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
    b) wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, 
    c) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych,
    d) wydawanie wtórników praw jazdy,
    e) wymiana praw jazdy z urzędu,
    f) dokonywanie w prawach jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie przez kierowcę kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej  lub szkolenia okresowego,
    g) kierowanie na badania lekarskie,
    h) kierowanie na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji do kierowania pojazdami,
    i) informowanie o obowiązku:
    1) poddania się badaniom lekarskim,
    2) poddania się badaniom psychologicznym,
    3) ukończenia kursów reedukacyjnych.
    j) Przyjmowanie orzeczeń lekarskich, orzeczeń psychologicznych oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu reedukacyjnego, 
    k) zatrzymywanie praw jazdy,
    l) zwracanie zatrzymanych praw jazdy,
    m) unieważnienie praw jazdy,
    n) cofanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
    o) przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
    p) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
    q) tworzenie profilu kandydata na kierowcę,
    r) tworzenie profilu kierowcy zawodowego,
    s) wydawanie kart kwalifikacji kierowcy,
    t) dokonywanie w kartach kwalifikacji kierowcy wpisów potwierdzających uzyskanie przez kierowcę kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego. 
    u) Unieważnienie kart kwalifikacji kierowców.

    4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
        a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
        b) praca w Zamiejscowym Referacie Komunikacji, Dróg i Transportu w Sokołowie Małopolskim, ul. Rzeszowska 29a, 36 – 050 Sokołów Młp., parter, 
        c) praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie.

    5. Wymagane dokumenty:
        a) list motywacyjny,
        b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1),
        c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
        d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na podobnym stanowisku
w administracji publicznej np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres czynności, opinia
z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego,
        e) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie,
        f) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
        g) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
        h) kserokopie posiadanych referencji lub opinii,
        i) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór – załącznik nr 2),
        j) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór – załącznik nr 2),
        k) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2),
        l) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór – załącznik nr 2),
        m) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (wzór – załącznik nr 3),
        n) kserokopia  dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudniania osób niepełnosprawnych.
    6. Dodatkowe informacje:
    • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%. 
    • Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
    • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pok. 449a 
lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 2/2022”  w terminie do dnia
11 kwietnia 2022r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.
    • Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
    • List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem. 
    • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
    • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie
i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
    1) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko podinspektora jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
tel. 17 867-14-51, email:starostwo@powiat.rzeszow.pl,
    2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  poprzez email: rodo@powiat.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora
w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz 9 ust. 2 lit. 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm. oraz art. 6 ust.1, 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ze zm.
    4) dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisach prawa,
    5) dane osobowe zawarte w ofercie konkursowej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
    6) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania,
    7) kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    8) podanie danych osobowych innych niż wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, 
    9) odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz  podmioty współpracujące ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Podinspektor 
w  Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Michalina Lomper zamieszkała w Rzeszowie.

Uzasadnienie:

Posiadana wiedza merytoryczna i prezentowane umiejętności oraz cechy osobowości w/w uzyskały akceptację organu prowadzącego nabór, gdyż zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku, którego dotyczył nabór. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Michalina Lomper spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe określone w konkursie ofert.


Rzeszów, 14.04.2022r.

Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu
Wytworzył: Jacek Doroba 2022-03-30
Opublikował w BIP: Iwona Zawadzka 2022-03-30 12:10:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Jacek Doroba 2022-03-30 12:10:00
Modyfikował: Iwona Zawadzka 2022-04-14 10:01:00
Liczba wyświetleń: 321
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-04-14 10:01:00 Zmieniono zawartość dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-04-14 09:58:41 Zmieniono zawartość dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-04-14 09:58:41 Dodano pliki Iwona Zawadzka Szukaj
2022-03-31 13:17:15 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Iwona Zawadzka Szukaj
2022-03-31 12:37:13 Zmieniono zawartość dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-03-31 12:31:25 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Iwona Zawadzka Szukaj
2022-03-31 12:31:25 Dodano pliki Iwona Zawadzka Szukaj
2022-03-31 12:30:58 Usunięto plik Iwona Zawadzka Szukaj
2022-03-30 12:13:35 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Iwona Zawadzka Szukaj
2022-03-30 12:10:58 Dodano dokument Iwona Zawadzka Szukaj
2022-03-30 12:08:35 Dodano podgląd dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-03-30 12:08:34 Aktualizacja Iwona Zawadzka Szukaj
        Porównaj