Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu

Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15

OGŁASZA NABÓR
NA  STANOWISKO PRACY
Podinspektora
     w  Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu

1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
f)     wykształcenie wyższe magisterskie,
g)    co najmniej trzymiesięczny staż pracy w formie zatrudnienia lub stażu na podobnym stanowisku w administracji publicznej,
h)    znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
i)     znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
j)     znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczących rejestracji pojazdów,
k)    znajomość języka angielskiego na poziomie C2 potwierdzonego certyfikatem bądź ukończone studia magisterskie na kierunku filologia angielska.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość programu CEPiK 2.0, 
b)    obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego,
c)    zdyscyplinowanie, komunikatywność, samodzielność, terminowość, dokładność, systematyczność,
d)    kreatywność, łatwość podejmowania decyzji,
e)    łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,  odporność na stres.


3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a)   rejestracja pojazdów,
b)   profesjonalna rejestracja pojazdów,
c)   czasowa rejestracja pojazdów,
d)   wyrejestrowywanie pojazdów,
e)   czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
f)    zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych,
g)   wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych,
h)   wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,
i)    kierowanie na badania techniczne,
j)    wydawanie karty pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy, 
k)   przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych,
l)    dokonywanie wpisu w kartach pojazdów i dowodach rejestracyjnych,
m)  wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów,
n)   nadawanie cech identyfikacyjnych dla pojazdów,
o)   wydawanie zezwoleń na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,
p)   nakładanie kar pieniężnych za naruszenie przepisów o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
q)   nakładanie kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu,
r)    przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdów oraz nakładania kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
s)   obsługa cudzoziemców załatwiających sprawy w wydziale komunikacji,
t)    bieżące tłumaczenie na język polski korespondencji przychodzącej do wydziału komunikacji sporządzonej w języku angielskim,
u)   bieżące tłumaczenie z języka polskiego na język angielski korespondencji wychodzącej z wydziału komunikacji za granicę,
v)   współpraca w ramach toczących się postępowań administracyjnych z zagranicznymi organami właściwymi w sprawach rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
b)    praca w budynku na IV piętrze z dostępną windą,
c)    praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie.

5.    Wymagane dokumenty:
a)   list motywacyjny,
b)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1),
c)   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
d)   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres czynności, opinia
z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego,
e)   kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie,
f)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
g)   kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
h)   kserokopie posiadanych referencji lub opinii,
i)    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór – załącznik nr 2),
j)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór – załącznik nr 2),
k)   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2),
l)    oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór – załącznik nr 2),
m)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (wzór – załącznik nr 3),
n) kserokopia  dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudniania osób niepełnosprawnych.


6.    Dodatkowe informacje:
    W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%. 
•    Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pok. 449a lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 6/2021”  w terminie do dnia 23 lipca 2021r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.
    Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
    List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem. 
•    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
•    Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)  administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko podinspektora jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
tel. 17 867-14-51, email:starostwo@powiat.rzeszow.pl,
2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  poprzez email: rodo@powiat.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
3)  dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm. oraz art. 6 ust.1, 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ze zm.
4) dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisach prawa,
5)  dane osobowe zawarte w ofercie konkursowej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania,
7)  kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8)  podanie danych osobowych innych niż wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, 
9)  odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz  podmioty współpracujące ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Wytworzył: Semira Kaniuczak 2021-07-13
Opublikował w BIP: Paulina Osiniak 2021-07-13 13:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Semira Kaniuczak 2021-07-13 12:40:00
Modyfikował: Iwona Zawadzka 2021-08-02 11:55:43
Liczba wyświetleń: 864
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-08-02 11:55:43 Dodano pliki Iwona Zawadzka Szukaj
2021-07-13 13:12:10 Dodano dokument Paulina Osiniak Szukaj
2021-07-13 12:45:43 Dodano podgląd dokumentu Paulina Osiniak Szukaj
2021-07-13 12:44:48 Aktualizacja Paulina Osiniak Szukaj
2021-07-13 12:44:48 Aktualizacja Paulina Osiniak Szukaj
2021-07-13 12:44:48 Aktualizacja Paulina Osiniak Szukaj
        Porównaj