Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektora

w Wydziale Budownictwa i Architektury


    1. Wymagania niezbędne:
        a) obywatelstwo polskie,
        b) pełna zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
        c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
        d) nieposzlakowana opinia,
        e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
        f) wykształcenie wyższe magisterskie lub wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, architektura lub inżynieria środowiska,
        g) co najmniej 5 lat stażu pracy w formie zatrudnienia lub stażu na stanowisku realizującym zadania organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego w przypadku wykształcenia wyższego magisterskiego lub co najmniej roczny staż pracy w formie zatrudnienia lub stażu na stanowisku realizującym zadania organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego w przypadku wykształcenia wyższego o kierunku budownictwo, architektura lub inżynieria środowiska, 
        h) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
        i) znajomość przepisów ustawy prawo budowlane,

    2. Wymagania dodatkowe:
        a) obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz obsługi elektronicznego obiegu dokumentów,
        b) zdyscyplinowanie, komunikatywność, łatwość podejmowania decyzji, samodzielność, terminowość, dokładność, systematyczność,
        c) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zdolności negocjacyjne, odporność na stres, umiejętność planowania pracy, wysoka kultura osobista.
    3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
    a) prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowywanie decyzji w sprawach: zatwierdzania projektów zagospodarowania, zatwierdzania projektów budowlanych, wydawania pozwoleń na budowę, wydawanie pozwoleń na rozbiórki,
    b) wznawianie postępowania w sprawie prawomocnych decyzji celem powtórnego rozpatrzenia sprawy,
    c) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia budowy bądź robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, w tym o zmianie sposobu użytkowania 
obiektu i przygotowywania projektów rozstrzygnięć w tych sprawach,
    d) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
    e) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę,
    f) przygotowywanie zaświadczeń o odrębności lokalu mieszkalnego, gospodarczego bądź użytkowego,
    g) prowadzenie ewidencji wydawanych pozwoleń na budowę oraz udzielanych zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
    h) wydawanie dzienników budów,
    i) współdziałanie z organami geodezyjnymi oraz organami ochrony środowiska
w sprawach zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
    j) współdziałanie z organami ochrony środowiska w sprawach pozwoleń  na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym obszar Natura 2000,
    k) współdziałania z organami ochrony zabytków w sprawach opiniowania rozwiązań projektowych przy obiektach zabytkowych oraz położonych w strefie ochrony konserwatorskiej,

    4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
        a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
        b) praca w budynku na IV piętrze z dostępną windą,
        c) praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie.

    5. Wymagane dokumenty:
        a) list motywacyjny,
        b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1),
        c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
        d) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
        e) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na podobnym stanowisku 
w administracji publicznej np. zakres czynności, opinia z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego,
        f) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
        g) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
        h) kserokopie posiadanych referencji lub opinii,
        i) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór – załącznik nr 2),
        j) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór – załącznik nr 2),
        k) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2),
        l) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór – załącznik nr 2),
        m) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (wzór – załącznik nr 3),
        n) kserokopia  dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność -  w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudniania osób niepełnosprawnych.
    6. Dodatkowe informacje:
    • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%. 
    • Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
    • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pok. 449a lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 1/2022”  w terminie do dnia  21.02.2022 r./nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.
    • Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
    • List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą 
i własnoręcznym podpisem. 
    • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
    • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie
i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
    1) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko podinspektora jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
tel. 17 867-14-51, email:starostwo@powiat.rzeszow.pl,
    2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  poprzez email: rodo@powiat.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.      z późn.zm. oraz art. 6 ust.1, 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ze zm.
    4) dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisach prawa,
    5) dane osobowe zawarte w ofercie konkursowej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
    6) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania,
    7) kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    8) podanie danych osobowych innych niż wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, 
    9) odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz  podmioty współpracujące ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Podinspektor
w  Wydziale Budownictwa i Architektury


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Urszula Kluz – Żurek zamieszkała w Łące.

Uzasadnienie:

Posiadana wiedza merytoryczna i prezentowane umiejętności oraz cechy osobowości w/w uzyskały akceptację organu prowadzącego nabór, gdyż zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań 
na stanowisku, którego dotyczył nabór. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała,
że spośród kandydatów Pani Urszula Kluz – Żurek w najwyższym stopniu spełniła wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w konkursie ofert.

Rzeszów, 28.02.2022r.


 

Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2022-02-09
Opublikował w BIP: Iwona Zawadzka 2022-02-09 00:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Jacek Doroba 2022-02-09 00:00:00
Modyfikował: Iwona Zawadzka 2022-02-28 12:20:07
Liczba wyświetleń: 555
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-28 12:20:07 Zmieniono zawartość dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-02-28 12:13:08 Zmieniono zawartość dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-02-28 12:13:08 Dodano pliki Iwona Zawadzka Szukaj
2022-02-10 14:12:15 Zmieniono zawartość dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-02-10 11:32:55 Zmieniono zawartość dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-02-09 11:42:58 Dodano dokument Iwona Zawadzka Szukaj
2022-02-09 11:42:21 Dodano podgląd dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
        Porównaj