Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja za rok budżetowy 2015

UCHWAŁA NR  71/ 719 /16

Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok budżetowy 2015.

 

Na podstawie  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z  2015 r. poz. 1445 ze zm.), art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przedstawia się informację za rok budżetowy 2015  obejmującą:
1) wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2015, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
2) kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej,
3) kwotę zobowiązań wymagalnych powiatu,
4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
5) informację o udzielonych poręczeniach i gwarancjach,
6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaźnikiem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,
o treści jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Informacje, o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz zamieszczenie na stronie BIP Powiatu Rzeszowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                   Przewodniczący Zarządu Powiatu


                                                                           Józef Jodłowski

Podmiot publikujący: Wydział Budżetowo – Finansowy
Wytworzył: Danuta Gargała 2016-05-17
Opublikował w BIP: Anna Pupa 2016-05-23 09:39:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Danuta Gargała 2016-05-17 00:00:00
Modyfikował: Anna Pupa 2016-05-23 10:09:19
Liczba wyświetleń: 3701
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-05-23 10:09:19
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Anna Pupa Szukaj
2016-05-23 10:07:26 Dodano plik - Informacja za rok budżetowy 2015.pdf do treści Anna Pupa Szukaj
2016-05-23 09:58:35 Aktualizacja Anna Pupa Szukaj
2016-05-23 09:39:08 Aktualizacja Anna Pupa Szukaj
2016-05-23 09:38:37 Utworzono treść Anna Pupa Szukaj
        Porównaj