Menu Podmiotowe menu ikonka

INFORMACJA ZA ROK BUDŻETOWY 2010

UCHWAŁA NR  22/ 140 /11

Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok budżetowy 2010.

Na podstawie  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przedstawia się informację za rok budżetowy 2010  obejmującą:
1) wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2010, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
2) kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej,
3) kwotę zobowiązań wymagalnych powiatu,
4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
5) informację o udzielonych poręczeniach i gwarancjach,
6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaźnikiem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,
o treści jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Informacje, o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz zamieszczenie na stronie BIP Powiatu Rzeszowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu    Józef Jodłowski

 

 

Załącznik do uchwały Nr 22/140/11
Zarządu Powiatu w Rzeszow z dnia 24 maja 2011

 

 

INFORMACJA ZA ROK BUDŻETOWY 2010
sporządzona na podstawie art. 37 pkt. 1, ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240)

Zarząd Powiatu w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację za rok budżetowy 2010 w następującym zakresie:

I. Wykonanie budżetu Powiatu Rzeszowskiego za rok budżetowy 2010, w tym kwota deficytu

Budżet Powiatu Rzeszowskiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/264/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku z planem dochodów w wysokości 98 260 813 zł, wydatków – 107 518 813 zł, deficytem 9 258 000 zł oraz planem rozchodów – 1 042 000 zł.
W ciągu roku budżetowego zwiększono plan dochodów o 17 110 966 zł do wysokości 115 371 779 zł. Plan wydatków zwiększono o 8 530 354 zł do kwoty 116 049 167 zł. Zmniejszony został również deficyt do kwoty 677 388 zł.
Na wykonanie dochodów budżetu w wysokości 116 086 337,31 (100,62% planu) złożyły się:
 dochody bieżące w kwocie 84 717 266,46
 dochody majątkowe w kwocie 31 369 070,85 .
Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:
 dotacje ogółem – 45 841 313,89 (39,49%)
 subwencja ogółem – 34 063 868,00 (29,34%)
 udziały w podatkach – 14 079 782,91 (12,13%)
 pozostałe dochody- 22 101 372,51 (19,04%)
Na wykonanie wydatków budżetu w wysokości 112 509 237,10 (96,95% planu) złożyły się:
 wydatki bieżące w kwocie 81 150 420,43
 wydatki majątkowe w kwocie 31 358 816,67
Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 843 633,51 (30,97%)
 dotacje – 6 472 345,37 (5,75%)
 wydatki na obsługę długu powiatu – 145 020,39 (0,13%)
 pozostałe wydatki bieżące – 39 689 421,16 (35,28%)
 wydatki majątkowe – 31 358 816,67 (27,87%)
Nadwyżka na koniec 2010 roku wynosi 3 577 100,21
Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12. 2010 r. wynosi 2 400 000 zł.

II. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31.12.2010 r wyniosło 10 129 934,21 zł.
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 3 199 829,95, z tego na realizację następujących projektów:
 „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404R (586) Lubenia- Siedliska-Tyczyn w km od 0+290 do 4+536 oraz drogi nr 1411 (599) Babica-Lubenia-Błażowa w km od 0+000 do 1+865” – 2 023 817,80.
 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1237R (109) Wólka Łętowska w km od 1+300 do 6+653” – 1 176 012,15 .
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 3 520 648,84, z tego na realizację projektu:
 „Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli” – 1 202 587,53,
 Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Górnie” – 2 318 061,31.
Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1 448 632,44, z tego na realizację następujących projektów:
 „Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” – 196 268,04

 „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta” – 413 750,00

 „Program rozwoju Zespołu Szkół w Tyczynie” – 532 238,15

 „Z wiedzą do lepszej przyszłości” – 121 017,56

 „Wiedza kluczem do sukcesu” – 185 358,69

Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” – 1 158 432,75, z tego na realizację projektu:
 „Scalenie gruntów wsi Harta” - 1 158 432,75.
Ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – 183 083,62, z tego na realizację projektu:
 „Organizacja chowu zwierząt gospodarskich oraz nadzór sanitarno-weterynaryjny” - 183 083,62.

III. Kwota zobowiązań wymagalnych na koniec 2010 r.
Na dzień 31.12.2010 r. nie było zobowiązań wymagalnych.

IV. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
W 2010 roku Powiat Rzeszowski otrzymał kwotę 4 193 693,88 z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z tego:
 dotacje na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych JST w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego na łączną kwotę 1 148 239,75,  z tego:
- Miasto Rzeszów – 345 424,30.
- Powiat Przeworski – 28 945,02.
- Powiat Niżański – 16 296,24.
- Powiat Dębicki – 3 620,46.
- Powiat Strzyżowski – 31 142,21
- Powiat Łańcucki – 110 886,74
- Powiat Leżajski – 110 979,81
- Miasto Krosno – 16 958,16
- Powiat Stalowowolski – 112 882,26
- Powiat Jarosławski – 80 017,90
- Powiat Chrzanowski – 71 572,41
- Miasto Jastrzębie Zdrój – 21 350,64
- Powiat Jasielski – 119 943,63
- Powiat Brzeski – 18 147,79
- Powiat Krośnieński – 1 725,88
- Powiat Tarnowski – 27 711,35
- Miasto Jaworzno – 28 347,20
- Miasto Tarnów – 2 287,75        

 dotacje na koszty utrzymania dzieci z terenu innych JST przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego na łączną kwotę 203 076,13, z tego :
- Miasto Rzeszów – 129 309,58
- Powiat Ropczycko-Sędziszowski – 3 255,24
- Miasto Częstochowa – 16 305,30
- Powiat Jarosławski – 21 513,36
- Powiat Sanocki – 8 964,45
- Powiat Stalowowolski – 19 023,00
- Miasto Lublin – 4 705,20

 dotacja z Miasta Rzeszowa na pokrycie kosztów uczestnictwa osób spoza terenu powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zgłobniu – 39 456,00

 dotacja z Miasta Rzeszowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 2 802 122,00

 dotacja z Powiatu Przeworskiego na badania dzieci przeprowadzone przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w wysokości 800,00        

W 2010 roku Powiat Rzeszowski przekazał dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 3 011 534,91 z przeznaczeniem na:
 pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Rzeszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 965 563,92, z tego dla:
- Miasta Rzeszowa – 422 343,39
- Powiatu Przemyskiego – 47 667,76
- Powiatu Leżajskiego – 28 742,64
- Powiatu Jarosławskiego – 34 467,67
- Powiatu Łańcuckiego – 95 996,68
- Powiatu Strzyżowskiego – 185 068,49
- Powiatu Kolbuszowskiego – 79 241,45
- Powiatu Krośnieńskiego – 23 844,02
- Powiatu Stalowowolskiego – 41 272,14
- Powiatu Jasielskiego – 6 919,68

 opłatę roczną za rezerwację częstotliwości dla Gminy Dębica-Lidera Projektu  7 636,02 oraz dla Powiatu Łańcuckiego – 10 106,25

 zakup przez Gminę Dębica studium wykonalności dla projektu „Radiowej Sieci Szerokopasmowej WIMAX dla województwa podkarpackiego” zgodnie z zawartym porozumieniem – 9 293,96

 pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Rzeszowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 81 097,33, z tego dla:
- Powiatu Zawierciańskiego – 12 433,08
- Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – 19 293,50
- Powiatu Kolbuszowskiego – 8 866,35
- Miasta Bytomia – 7 905,60
- Miasta Bielsko-Biała – 6 905,60
- Powiatu Przemyskiego – 9 882,00
- Miasta Krakowa – 15 811,20

 realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, przypisanych ośrodkom adopcyjno-opiekuńczym dla Miasta Rzeszowa – 30 300,00

 pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenu naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – 22 674,00, z tego dla:
- Miasta Rzeszowa – 21 030,00
- Powiatu Strzyżowskiego – 1 644,00

 zakup sorbentów przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej dotacja dla Miasta Rzeszowa - 35 000,00

 dofinansowanie zadań Biblioteki Powiatowej realizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 70 000,00

 realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408R (542) Niechobrz-Boguchwała w km od 0+000 do 4+558” dla Gminy Boguchwała – 760 206,43

 przebudowę odwodnienia wraz z poszerzeniem jezdni drogi powiatowej Nr 1368R w miejscowości Trzeboś oraz Nr 1265R w miejscowości Górno, dla Gminy Sokołów Młp. – 100 000,00

  remont jezdni i budowę chodnika drogi powiatowej Nr 1373R Głogów – Wysoka Głogowska – Jasionka w Wysokiej Głogowskiej – 835 159,48

  usuwanie skutków powodzi dla Gminy Lubenia – 30 000,00 i dla Gminy Boguchwała - 20 000,00

 na organizację imprez kulturalnych i sportowych – 34 497,52, z tego dla:

- Gminy Błażowa – 2 000,00
- Gminy Tyczyn – 4 000,00
- Gminy Boguchwała – 4 100,00
- Gminy Głogów Młp – 1 000,00
- Gminy Kamień – 4 200,00
- Gminy Sokołów Młp – 7 800,00
- Gminy Lubenia – 2 000,00
- Gminy Krasne – 2 500,00
- Gminy Hyżne – 2 500,00
- Gminy Miasto Dynów – 2 997,52
- Gmina Chmielnik – 700,00
- Gmina Dynów – 700,00


V. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji
W 2010 roku Powiat Rzeszowski udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie w wysokości 2 900 000,00.

 

VI. W 2010 roku ye stronz Powiatu Rzeszoskiego w zakresie podatków lub opłat nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń ani nie rozłożono ich spłaty na raty.

 ze szzzzzzy

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

W 2010 roku Powiat Rzeszowski udzielił pomocy publicznej na kwotę  10 586 893,72 zgodnie z wykazem.

Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2011-05-24
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2011-05-30 12:25:15
Modyfikował: Administrator BIP 2011-11-24 10:17:18
Liczba wyświetleń: 3240
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2011-05-31 12:20:20 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2011-05-31 12:20:20
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2011-05-30 13:01:59 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2011-05-30 12:37:43 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2011-05-30 12:25:15 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj