Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet na rok 2016

Uchwała Nr XVI/154/16

Rady  Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 27 stycznia 2016 r.
 

Uchwała budżetowa na rok 2016.

 

        Na podstawie art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. „d” i pkt 9), art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)


Rada Powiatu Rzeszowskiego

uchwala, co następuje :

 

§ 1

1. Określa się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 120 192 453 zł, w tym:
1) dochody bieżące w łącznej kwocie            -         94 074 321 zł
2) dochody majątkowe w łącznej kwocie       -         26 118 132 zł
2. Dochody budżetu powiatu na 2016 r., ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej


§ 2

1. Określa się wydatki budżetu  na rok 2016 w łącznej kwocie 117 710 231 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie              -         94 074 321 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej  kwocie        -         23 635 910 zł
2. Wydatki budżetu powiatu na 2016 r., ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

 

§ 3

Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 482 222 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2 482 222 zł


§ 4

Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 482 222 zł, z następujących tytułów:
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 2 482 222 zł.

 

§ 5

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 474 800 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 992 578 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 482 222 zł.
2. Określa się wydatki przypadające do spłaty w roku 2016, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat do kwoty 340 000 zł.


§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 971 493 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 611 666 zł, na:
1)  odprawy emerytalne                                               386 666 zł,

2) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 
                                                                                     225 000 zł.


§ 7

1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
jak w tabeli nr 3, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
jak w tabeli nr 4, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
jak w tabeli nr 5, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa oraz stanowiące dochód budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
jak w tabeli nr 6, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.


§ 8

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku budżetowym 2016r., wynikające z odrębnych ustaw:
Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późń. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25, 29,31,32 i 38-42 tej ustawy
jak w tabeli nr 7, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

 

§ 9

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 r. dla jednostek:
1) sektora finansów publicznych                 w kwocie                      2 564 716 zł
2) spoza sektora finansów publicznych       w kwocie                      4 738 916 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 10

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2016, w wysokości:
a) dochody          -      1 499 934 zł
b) wydatki           -      1 500 034 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 5 992 578 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planie wydatków majątkowych, w ramach działów pomiędzy rozdziałami oraz w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.


§ 12

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.


§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

                                                    

                                                                                                 
                                      Przewodniczący Rady      


                                  Stanisław Obara

Podmiot publikujący: Wydział Budżetowo – Finansowy
Wytworzył: Danuta Gargała 2016-01-21
Opublikował w BIP: Agnieszka Ruszała 2016-03-02 13:49:33
Modyfikował: Agnieszka Ruszała 2016-03-07 10:21:28
Liczba wyświetleń: 3290
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-03-07 10:21:28
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:20:39 Dodano plik - Materiały informacyjne.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:20:22 Dodano plik - Uzasadnienie do uchwały budżetowej.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:19:43 Dodano plik - Załącznik nr 2.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:19:15 Dodano plik - Załącznik nr 1.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:18:38 Dodano plik - Tabela nr 7.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:18:12 Dodano plik - Tabela nr 6.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:17:43 Dodano plik - Tabela nr 5.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:17:29 Usunięto plik - Tabela nr 4.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:17:22 Dodano plik - Tabela nr 4.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:16:38 Dodano plik - Tabela nr 4.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:16:21 Dodano plik - Tabela nr 3.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:16:03 Dodano plik - Tabela nr 2.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:13:32 Dodano plik - Tabela nr 1.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:13:17 Usunięto plik - Materiały informacyjne.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:13:15 Usunięto plik - Tabela nr 1.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:13:13 Usunięto plik - Tabela nr 2.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:13:11 Usunięto plik - Tabela nr 3.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:13:09 Usunięto plik - Tabela nr 4.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:13:07 Usunięto plik - Tabela nr 5.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:13:04 Usunięto plik - Tabela nr 6.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:13:01 Usunięto plik - Tabela nr 7.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:12:59 Usunięto plik - Uzasadnienie do uchwały budżetowej.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:12:57 Usunięto plik - Załącznik nr 1.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:12:54 Usunięto plik - Załącznik nr 2.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:10:54 Dodano plik - Tabela nr 1.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:10:36 Dodano plik - Tabela nr 2.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:10:17 Dodano plik - Tabela nr 3.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:09:59 Dodano plik - Tabela nr 4.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:08:57 Dodano plik - Tabela nr 5.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:08:41 Dodano plik - Tabela nr 6.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:08:23 Dodano plik - Tabela nr 7.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:07:44 Dodano plik - Załącznik nr 1.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:07:27 Dodano plik - Załącznik nr 2.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:06:55 Dodano plik - Materiały informacyjne.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:06:22 Dodano plik - Uzasadnienie do uchwały budżetowej.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:05:55 Usunięto plik - Materiały informacyjne.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 10:05:08 Dodano plik - Materiały informacyjne.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-07 09:51:24 Aktualizacja Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-04 13:58:59 Aktualizacja Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-03 13:53:24 Aktualizacja Agnieszka Ruszała Szukaj
2016-03-02 13:49:33 Utworzono treść Agnieszka Ruszała Szukaj
        Porównaj