Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet na rok 2014

Uchwała Nr XXXVI/349/13

Rady  Powiatu w Rzeszowie

z dnia 21 grudnia 2013 r.

Uchwała budżetowa na rok 2014.


        Na podstawie art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. „d” i pkt 9), art. 51 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)


Rada Powiatu w Rzeszowie

uchwala, co następuje :

§ 1

1. Określa się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 144 225 034 zł, w tym:
1) dochody bieżące w łącznej kwocie           -         93 119 575 zł
2) dochody majątkowe w łącznej kwocie      -         51 105 459 zł
2. Dochody budżetu powiatu na 2014r., ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej


§ 2

1. Określa się wydatki budżetu  na rok 2014 w łącznej kwocie 155 221 034 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie             -         93 668 573 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej  kwocie       -         61 552 461 zł
2. Wydatki budżetu powiatu na 2013r, ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej

§ 3

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie              10 996 000 zł
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody:
- z długoterminowych kredytów w kwocie  9 996 000 zł,

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000 zł.


§ 4

Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 11 996 000 zł, z następujących tytułów:
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 10 996 000 zł;

- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ” w kwocie 1 000 000 zł.


§ 5

Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł, z następujących tytułów:
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" w kwocie 1 000 000 zł.

§ 6

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 35 485 993 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 24 489 993 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 996 000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000 zł.
2. Określa się wydatki przypadające do spłaty w roku 2014, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat do kwoty 400 000 zł.


§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 485 843 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 587 210 zł, na:
1)  odprawy emerytalne                                            266 165 zł,

2)odprawy dla członków zarządu                                   72 045 zł,
3) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego                                                            249 000 zł.


§ 8

1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
jak w tabeli nr 3, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
jak w tabeli nr 4, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
jak w tabeli nr 5, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa oraz stanowiące dochód budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
jak w tabeli nr 6, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.


§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku budżetowym 2014r., wynikające z odrębnych ustaw:
Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późń. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25, 29,31,32 i 38-42 tej ustawy
jak w tabeli nr 7, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 10

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2014 r. dla jednostek:
1) sektora finansów publicznych               w kwocie             2 398 822 zł
2) spoza sektora finansów publicznych       w kwocie             4 622 546 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 11

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2014, w wysokości:
a) dochody        -      1 338 244 zł
b) wydatki         -      1 338 294 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 24 489 993 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planie wydatków majątkowych, w ramach działów pomiędzy rozdziałami oraz w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.


§ 13

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu.


§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

                                                    

                                                                                                 
                                      Przewodniczący Rady      


                                  Stanisław Obara


Podmiot publikujący: Wydział Budżetowo – Finansowy
Wytworzył: Danuta Gargała 2013-12-21
Opublikował w BIP: Agnieszka Ruszała 2014-01-15 13:21:00
Modyfikował: Agnieszka Ruszała 2015-03-05 14:36:19
Liczba wyświetleń: 3402
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-03-05 14:36:19
  • Zmieniono treść dokumentu
Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:41:11 Dodano plik - Materiały informacyjne.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:40:44 Aktualizacja Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:38:28 Aktualizacja Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:37:03 Usunięto plik - Materiały informacyjne.pdf z treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:36:34 Dodano plik - Uzasadnienie do uchwały budżetowej.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:36:34 Dodano plik - Materiały informacyjne.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:35:46 Dodano plik - Załącznik nr 2.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:32:18 Dodano plik - Tabela nr 7.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:32:18 Dodano plik - Załącznik nr 1.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:31:50 Dodano plik - Tabela nr 6.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:31:20 Dodano plik - Tabela nr 4.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:31:20 Dodano plik - Tabela nr 5.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:30:41 Dodano plik - Tabela nr 2.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:30:41 Dodano plik - Tabela nr 3.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:30:02 Dodano plik - Tabela nr 1.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-01-15 13:20:58 Utworzono treść Agnieszka Ruszała Szukaj
        Porównaj